Ο Σύλλογος

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Πραγματογνωμόνων Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων ιδρύθηκε το έτος 2012 και συνιστά Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι σκοποί του Σωματείου είναι:
α. Η προώθηση, διασφάλιση και ενίσχυση θεμάτων που άπτονται των επαγγελματικών συμφερόντων των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων.
β. Η εκπροσώπηση των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων στην κεντρική και περιφερειακή Διοίκηση, ως και στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
γ. Η συνεργασία και η παροχή συμβουλών στους αρμόδιους φορείς που άπτονται του αντικειμένου των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων και ενδεικτικά στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, κατά τόπον Δικηγορικούς Συλλόγους κ.λ.π.
δ. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων.
ε. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών της Ενωσης και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
στ. Η ανάδειξη του κεντρικού – νευραλγικού ρόλου του θεσμού των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων.
ζ. Η λήψη των πρωτοβουλιών για τη θεσμοθέτηση, κατοχύρωση και πιστοποίηση του εν λόγω λειτουργήματος – επαγγέλματος των Δικαστικών Γραφολόγων – Εξεταστών γραφής και εγγράφων.
η. Η συμβολή στη βελτίωση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό του εν γένει δικαιϊκού χώρου και του θεσμού της δικαιοσύνης, στην αύξηση της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών στους πολίτες – διαδίκους και τα εκάστοτε θεσμικά όργανα.
θ. Η επικοινωνία και συνεργασία της Ενωσης με ομοειδείς και άλλες παρεμφερείς ενώσεις – σωματεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων.
ι. Κάθε συναφής με τα ανωτέρω εργασία και δραστηριότητα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του σωματείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση των μελών και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο, οι οποίοι είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.

Διοικητικό Συμβούλιο:
2014 – 2017
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωττάκης
Αντιπρόεδρος: Μάγδα-Μαρία Καμπούρη
Γραμματέας: Ιωάννα Τζουρά
Ταμίας: Μαρία Λιαρίκου
Μέλος: Παύλος Τσουμάνης

2018 – 2020
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωττάκης
Αντιπρόεδρος: Μάγδα-Μαρία Καμπούρη
Γραμματέας: Ιωάννα Τζουρά
Ταμίας: Μαρία Καραβία
Μέλος: Παύλος Τσουμάνης

Μέλη

1. Ιδρυτικά Μέλη
Ιδρυτικά μέλη είναι αυτά που αποτελούν το σωματείο κατά τους όρους του νόμου και του καταστατικού του.
2. Τακτικά Μέλη
Τακτικά μέλη είναι αυτά που αποτελούν το σωματείο κατά τους όρους του νόμου και του καταστατικού του.

1 ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ-ΜΑΡΙΑ
3 ΤΖΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
4 ΑΜΠΑΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5 ΛΙΑΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
6 ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
8 ΑΝΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
9 ΦΑΣΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
10 ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
11 ΦΡΑΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
12 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
13 ΞΕΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
14 ΞΕΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
15 ΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16 ΤΖΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
17 ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
19 ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20 ΚΑΜΠΟΥΡΗ-ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ ΧΑΡΑ
21 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
22 ΚΑΡΑΒΙΑ ΜΑΡΙΑ
23 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25 ΓΙΑΜΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
26 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
27 ΙΝΕΓΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
28 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΜΑΝΤΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
30 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
31 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΣΗ
32 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
33 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ
34 ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
35 ΔΕΛΛΑΡΤΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
37 ΠΕΡΤΣΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
38 ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
39 ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΣ

3. Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα μέλη του σωματείου είναι πρόσωπα, τα οποία με τις ενέργειές τους και την εν γένει δραστηριότητά τους προάγουν την δικαστική γραφολογία και συντελούν θεσμικά στην ανάπτυξή της, έστω και εάν δεν είναι δικαστικοί γραφολόγοι. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής προς το σωματείο και δεν μπορούν να μετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.
4. Συνεργαζόμενα Μέλη
Συνεργαζόμενα μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή άλλες ενώσεις ή ομάδες προσώπων που επιδιώκουν παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς του σωματείου και με τα οποία κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου επωφελής η συνεργασία. Τα συνεργαζόμενα μέλη δεν μπορούν να μετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου.